شنبه 5 خرداد 1397
   
 
Skip Navigation Links
  بازگشت بازگشت
نام و نام خانوادگي: راضیه نصیرزاده
نام پدر: بیژن
مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
رشته تحصيلي: روانشناسي باليني
پست الكترونيكي: raznasirzadeh [at] gmail.com
مقالات:
عنوان مقالهنويسندگانمحل انتشارسال انتشارنوع نشريه
مقايسه خلق و خوي شيرخواران دارا و فاقد مشکلات تغذيهايراضيه نصيرزاده ،محمدعلی مظاهريمجله علوم پزشکی صدرا1395داراي رتبه علمي پژوهشي
مشکلات تغذيه شيرخواران به روايت مادر و مقايسه سبک غذا دادن مادرانهراضيه نصيرزاده، محمدعلي مظاهري، سيما فردوسي، شبنم نوحه‌سرا، شهريار شهيديدانشگاه علوم پزشکی کرمان1394داراي رتبه علمي پژوهشي
تحليل روانشناختي محتواي قصه هاي کودکان با توجه به متغيرهاي جنس، سن و طبقه اجتماعي - اقتصاديراضيه نصيرزاده، نرجس‌عرفان‌منش، دکتر کاظم رسول‌زاده طباطبايي، محمد مظفري مکي‌آباديزن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)1393داراي رتبه علمي پژوهشي
مقايسه تنيدگي والديني و دلبستگي مادر به شيرخواران دارا و فاقد مشکلات تغذيه‌ايراضيه نصيرزاده، محمدعلي مظاهري، سيما فردوسي، شبنم نوحه‌سرا، شهريار شهيديپايش1393داراي رتبه علمي پژوهشي
بررسي ويژگي‌هاي روان‌سنجي فرم کوتاه پرسشنامه مفهوم خداوندراضيه نصيرزاده، دکتر کاظم رسول‌زاده طباطبايي، نرجس‌عرفان‌منشروان‌شناسي و دين1393داراي رتبه علمي پژوهشي
انگيزه‌هاي نماز خواندن و تأثير آن بر ادراك محدوديت‌هاي فردي، اجتماعي و محيطي اقامه نماز در دانشجويانراضيه نصيرزاده، مهدي نصيرزاده، محمدهادي نصيرزادهفرهنگ در دانشگاه اسلامي1392داراي رتبه علمي پژوهشي
ويژگي‌هاي روان‌سنجي مقياس طراحي يک قصه در كودكان 6 تا 11 سالهراضيه نصيرزاده، نرجس عرفان‌ منشمجله تحقيقات علوم رفتاري1391داراي رتبه علمي پژوهشي
تأثير تجربه فقدان بر ادراك كودكان درمورد والدین و خداوندراضیه نصیرزاده ، خدیجه زال پورخانواده پژوهی1390داراي رتبه علمي پژوهشي
مقايسه نگرش وپاي بندي دانشجويان ساکن خوابگاه و دانشجويان ديگر، نسبت به نماز وادراک موانع فردي واجتماعي و محيطي درباره آنراضیه نصیرزاده، نرجس عرفان منش، مسعود حسین‌چاریمجله فرهنگ در دانشگاه اسلامی1390داراي رتبه علمي پژوهشي
رابطه ادراك كودكان از خشونت والدين در فرزند پروري و باورهاي مذهبي كودكانراضیه نصیرزاده ، دکتر محمدرضا شعیریمجله تحقیقات علوم رفتاری1389داراي رتبه علمي پژوهشي
مقايسه دو رويكرد قصه گويي در كاهش مولفه هاي رفتار پرخاشگرانه از ديدگاه والدينراضيه نصيرزاده، رسول روشنمجله دانشگاه علوم پزشكي بابل1389داراي رتبه علمي پژوهشي
تأثير قصه‌گويي در كاهش پرخاشگري پسران شش تا هشت سالهراضيه نصيرزاده، رسول روشنمجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران،تابستان 13891389داراي رتبه علمي پژوهشي
تفاوت هاي جنسيتي و تأهل بر نگرش و پاي‌بندي نسبت به نماز و ادراك ‌محدوديت‌هاي اقامه آن در دانشجويانراضيه نصيرزاده، نرجس عرفان منشپژوهش زنان( زن در فرهنگ و هنر)1389داراي رتبه علمي پژوهشي
تأثير قصه بر كاهش مؤلفه‌هاي رفتار پرخاشگرانه پسران 6 تا 8 ساله در مدارسراضيه نصيرزاده،رسول روشنمجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه تهران1389داراي رتبه علمي پژوهشي
بررسی رابطه باورهای مذهبی با راهبردهای مقابله با تنیدگی در دانشجویانراضیه نصیرزاده ، کاظم رسول زاده طباطباییفصلنامه افق دانش1388داراي رتبه علمي پژوهشي
رابطه سازه‌هاي روان شناختي مقياس DASS با راهبرد‌هاي مقابله با تنيدگيراضیه نصیرزاده ، کاظم رسول زاده طباطباییمجله علوم رفتاری1388داراي رتبه علمي پژوهشي
معيارهاي فيزيکي انتخاب همسر در دانشجويان دانشگاه هاي تهراننصيرزاده راضيه,رسول زاده طباطبايي سيدكاظماصول بهداشت رواني بهار 1388; 11(1 (پياپي 41)):41-50.1388داراي رتبه علمي پژوهشي
بررسي تاثير ادراك مفهوم خداوند بر احساس افسردگي، اضطراب و تنيدگينصيرزاده راضيه,رسول زاده طباطبايي سيدكاظمفصلنامه روانشناسي دانشگاه تبريز زمستان 1386; 2(8):145-163.1386داراي رتبه علمي پژوهشي
بررسي قدرت پيش بيني کنندگي خصوصيات دموگرافيک و ادراک کودکان دبستاني از ويژگي هاي والدين بر ادراک آنان از مفهوم خدارسول زاده طباطبايي سيدكاظم,نصيرزاده راضيه*,خوشبخت فريبامطالعات روان شناختي زمستان 1386; 3(4):69-85.1386داراي رتبه علمي پژوهشي
تفاوتهاي جنس، سن و وضعيت اقتصادي - اجتماعي در باورهاي مذهبي كودكاننصيرزاده راضيه,حسين چاري مسعود*روانشناسان ايراني پاييز 1386; 4(13):53-671386داراي رتبه علمي پژوهشي
انگیزه های نماز خواندن و بازخورد دانشجویان نسبت به نمازدکتر چنگيز رحيمي و راضيه نصيرزادهروانشناسان ايراني شماره 61384داراي رتبه علمي پژوهشي
شناسايي و رتبه‌بندي نگرش‌ها و عوامل تاثيرگذار در اعتراض‌هاي دانشجوييراضيه نصيرزاده، علي منتظري، مهدي نصيرزادهشناسايي و رتبه‌بنديجامعه شناسي مسائل اجتماعي ايران1394داراي رتبه علمي ترويجي
بررسي ملاك‌هاي ظاهري همسرگزيني در دانشجويان دانشگاه‌هاي تهراندكتر كاظم رسول زاده طباطبايي، راضيه نصيرزادهدانشگاه شيرازخرداد 88ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
بررسي تأثير تجربه فقدان بر ادراك كودكان درمورد مادر، پدر و خداوند و باورهاي مذهبيراضیه نصیرزاده، نرجس عرفان منش، خدیجه زال پوردانشگاه شهید بهشتیاسفند88ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
ترسيم يك قصه(DAS) ابزاي براي شناسايي و ارزيابي كودكان در معرض خطر خودكشي و ديگركشيراضيه نصيرزاده، نرجس عرفان منشتهراناسفند 87ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
تآثير داستان بر كاهش ميزان پرخاشگري پسران 6 تا 8 سالهرسول روشن، راضيه نصيزادهدانشگاه شيرازارديبهشت 8ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
مقايسه ملاك‌هاي بدني و جنسي جذابيت جنس مقابل در روابط كوتاه مدت و درازمدت دانشجويانراضيه نصيرزاده، نرجس عرفان منش، محمد ياسين سيفيتهرانارديبهشت 8ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
اثربخشي زوج درماني هيجان مدار بر سازگاري زناشويينرجس عرفان منش ، راضيه نصيرزادهتهرانارديبهشت 8ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
بررسي قدرت پيش بيني کنندگي ادراك كودك از پدر و مادر و خصوصيات دموگرافيک كودك بر ادراک كودك از مفهوم خداراضيه نصيرزاده ، سارا كلانتري، فريبا خوشبختتهران، دانشگاه شهيد بهشتيارديبهشت 8ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
مقايسه ملاك‌هاي بدني و جنسي جذابيت جنس مقابل در روابط كوتاه مدت و درازمدت دانشجويانراضيه نصيرزاده، نرجس عرفان منش، محمد ياسين سيفيتهرانارديبهشت 8ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
مقايسه ملاكهاي بدني و جنسي جذابيت جنس مقابل در روابط كوتاه مدت( دوستي) و درازمدت(ازدواج) دانشجويانراضيه نصيرزاده ، نرجس عرفان منش، محمد ياسين سيفيتهران، موسسه اطلاعاتي مشاوره اسلاميارديبهشت 1ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
تأثير برنامه هنردرماني بر كاهش ميزان پرخاشگري پسران 6 تا 8 سالهراضيه نصيرزاده ، دكتر رسول روشن ، دكتر مرتضي خسرونژادتهرانآذر88ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
معرفي يك برنامه هنردرماني براي كاهش پرخاشگري كودكاندكتر رسول روشن ، راضيه نصيرزاده ، نرجس عرفان منش ، راضيه نامدارتهران، دانشگاه شهيد بهشتيآبان 88ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
مقايسه دو رويكرد قصه‌گويي در كاهش مؤلفه‌هاي رفتار پرخاشگرانهراضيه نصيرزاده ، دكتر رسول روشنتهران: دانشگاه شهید بهشتیآبان 88ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
بررسي نقش افزايش سن در اهميت دادن به ملاك‌هاي جذابيت جنسي در انتخاب همسرراضيه نصيرزاده ، دكتر كاظم رسول زاده طباطبايي ، محمدياسين سيفي، نرجس عرفان‌منش،راضيه نامدار، سارا كلانتري،تهران: دانشگاه شاهدآبان 88ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
مقايسه ملاك‌هاي جذابيت جنسي در دانشجويان متأهل و مجرد: بررسي نقش ازدواجدکتر رسول روشن،راضيه نصيرزاده ، دكتر كاظم رسول زاده طباطبايي ، سارا كلانتري ،نرجس عرفان‌منش ،محمدياسين سيفي ، راضيه نامدارتهران: دانشگاه شاهدآبان 88ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
Iranian child's perception of family relationshiNasirzadeh, Raziyeh & Erfanmanesh, NarjesCape Town, South AfricaJuly 2012ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
What is God able to do? Iranian children's view and the effect of experiencing lossNasirzadeh, Raziyeh & Mazaheri, Mohamad Ali.Cape Town, South AfricaJuly 2012ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
نقاشي، كودك، تجسم رمزي محيط خانوادگيسارا كلانتري، راضيه نصيرزادهتهران9-7آذر 85ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
تفاوت‌هاي جنسيتي، تحولي و فرهنگي كودكان در ترسيم درخت، خانه و آدمكراضيه نصيرزاده ، سارا كلانتريتهران9-7 آذر 13ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
باورهاي مذهبي و احساس افسردگي در دانشجويانراضيه نصيرزادهتهران، دانشگاه الزهرا85/12/8ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
بررسي ادراك كودك از روابط خانوادگي و رابطه آن با ادراك كودك از مفهوم خداراضيه نصيرزاده ، فريبا خوشبختتهران4-3 اسفند ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
ويژگي‌هاي روان‌سنجي پرسشنامه مفهوم خداوندراضيه نصيرزادهتهران3-1 ارديبهارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
باورهاي مذهبي و راهبردهاي مقابله با فشار رواني در دانشجويان دانشكده علوم تربيتي دانشگاه شيرازراضيه نصيرزادهدانشگاه اصفهان22-20 آذر ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
مقايسه ملاك‌هاي جذابيت جنسي دختران و پسران از نگاه جنس مقابلدكتر كاظم رسول زاده طباطبايي ، دكتر رسول روشن ،راضيه نصيرزاده ، نرجس عرفان‌منش ، محمدياسين سيفي ، سارا كلانتريتهران: دانشگاه شاهد22-20 آبانارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
گنجاندن سؤالات جنسي به صحبت‌هاي پيش از ازدواج: آري يا نه؟ چراها ، و چالش‌هاراضيه نصيرزاده ، راضيه نامدار ، نرجس عرفان منش ، سارا كلانتري و محمد ياسين سيفيتهران: دانشگاه شاهد22-20 آبانارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تاثیرگذار در اعتراض‌های دانشجوییراضیه نصیرزاده, مسعود حسین‌چاری، نگین شفیعی؛ نرجس عرفان منشدانشگاه گیلان1391ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
نماز ، دانشجو، انگيزه‌ها و محدوديت‌هادكتر مسعود حسين چاري ،راضيه نصيرزادهتهران،دانشگاه تربيت مدرس13-12 اسفنارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
افتخارات (جشنواره‌ها/ مسابقات/ المپيادهاي علمي معتبر):
نام جشنواره/ مسابقه/ المپيادسال برگزاريرتبهنوع پژوهش
نوزدهمين اجلاس سراسري نماز89برگزيدهكاربردي
هجدهمین اجلاس سراسری نماز88برگزیدهكاربردي
مسابقه علمی زنده یاد دکتر براهنی1389برگزیدهتوسعه‌اي
هفدهمين اجلاس سراسري نماز1387مولف برتركاربردي
پروژه‌هاي پژوهشي:
عنوان پروژهنوع همكاريكارفرمامرجع تائيد کنندهسال
ويژگي‌هاي روان‌سنجي آزمون نقاشي سيلور در دانشجويانمجريباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامیباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی1396
هنجاريابي، پايايي و روايي مقياس طراحي يك قصه(DAS) در كودكان 6 تا 11 سالهمجريباشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلاميباشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي1389
نگرش دانشجويان نسبت به نماز، محدوديت‌ها و انگيزه‌هامجرينهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه شيرازنهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه شيراز1383
تأليفات:
نام كتابنويسندگاننوع كتابمشخصات کتابزمينه تخصصيناشرسال انتشار
بسته¬آموزشی دلبستگی¬محور غنی¬سازی رابطه مادر- کودک برای مشکلات تغذیه شیرخوارانراضيه نصيرزاده، محمدعلي مظاهريتاليفآموزشيمشکلات تغذیهانجمن روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان1394
اختراعات/ اكتشافات:
تعداد افراد آن لاين: 211   تعداد بازديدكنندگان سايت: 12850941