شنبه 5 خرداد 1397
   
 
Skip Navigation Links
  بازگشت بازگشت
نام و نام خانوادگي: هیمن شهابی
نام پدر: عبدالله
مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
رشته تحصيلي: سنجش از دور و GIS
پست الكترونيكي: himanshahabi [at] gmail.com
مقالات:
عنوان مقالهنويسندگانمحل انتشارسال انتشارنوع نشريه
طراحي پارک طبيعي با استفاده از شاخصهاي طبيعي، اجتماعي و اقتصاديدکتر کریم حسین زاده دلیر، هیمن شهابی، نعمت قاجری، هیوا شهابینشریه فضای جغرافیایی اهر1389داراي رتبه علمي پژوهشي
ارزيابي خطر زمين لغزش با استفاده ازتحليل سلسله مراتبي(AHP)دکتر علي اکبر شمسی پور، هیمن شهابی، ممند سالاری، محمد عباسینشریه محیط جغرافیایی1389داراي رتبه علمي پژوهشي
ارزيابي روند گسترش افقی شهر در حريم گسل¬هاي لرزه¬اي و مناطق خطرپذیر طبیعی و پیامدهای آندکتر محمود یزدانی، هیمن شهابی، ارسطو یارینشریه انجمن جغرافیایی1389داراي رتبه علمي پژوهشي
پهنه‌بندي خطر زمين لرزه با روش تحليل چند معياره فضائيهیمن شهابی، دکتر محمد حسین قلیزاده، دکتر هادی نیریمجله علمی-پژوهشی جغرافیا و توسعه1389داراي رتبه علمي پژوهشي
ارزيابي روشهاي تحليل سلسله مراتبي و ترکيب خطي وزني در مکان يابي محل دفن مواد زايد شهري با تاکيد بر عوامل ژئومورفيک (مطالعه موردي: شهر سقز)هیمن شهابی، مسعود علایی، سید محمد حسینی، عثمان رحیمینشریه آمایش1389داراي رتبه علمي پژوهشي
ارزیابی نقش عناصر اقلیمی بر تصادفات جاده ای به کمک سامانه اطلاعات جغرافیاییدکتر علی محمد خورشید دوست، هیمن شهابی، میرکامل حسینینشریه تحقیقات جغرافیایی1389داراي رتبه علمي پژوهشي
کاربرد منطق بولین و وزندهی افزودنی ساده در مکانیابی ژئومورفولوژیکی دفن مواد زاید شهری (مطالعه موردی: شهر سقز)دکتر محمد حسین رضایی مقدم، دکتر شهرام روستایی، هیمن شهابینشریه تحقیقات جغرافیایی اصفهان1389داراي رتبه علمي پژوهشي
ژئوتوريسم ، رويکردي نو در بهره گيري از جاذبه هاي ژئومورفولوژيکيدکتر مریم بیاتی خطیبی- هیمن شهابی-هانا قادری زادهمجله فضای جغرافیایی1388داراي رتبه علمي پژوهشي
کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در ارزيابي خطر زمین لرزه در مناطق شهریهیمن شهابی- علی پیروتیدانشگاه تربیت مدرس تهرانمهر ماه 13ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
شهر و هويت شهريدکتر ابوالفضل مشكيني، ایوب ذوقی، هیمن شهابیهمدانمرداد ماه ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
كنترل مخاطرات سيلابهاي شهري با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)هیمن شهابی-چیا نیازیدانشگاه تهرانخرداد 1388ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
ر ارزيابي گسترش شهر در حريم گسلهاي لرزهاي كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)هیمن شهابی، نعمت قاجریسازمان جغرافیایی نیروهای مسلحآذر ماه 13ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
DISASTER MANAGEMENT OF FLOODING BASIN BY USING GISدکتر خلیل ولیزاده کامران، هیمن شهابی، علی پیروتیترکیه2010ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
Natural disasters evaluation of landslide hazard by using Fuzzy logicدکتر خلیل ولیزاده کامران، هیمن شهابی، علی پیروتیترکیه2010ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
Sitting waste disposal place Saqqez in natural hazards by using Boolean and fuzzy logicهیمن شهابی، عثمان رحیمی، مسعود علایی، محمد حسینیزاهدان2010ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
Determining the Best method of Stability Landslide by Using of Dss (Case Study: landslide in Hasan Salaran, Kurdistan province in Iran)دکتر شمسی پور، هیمن شهابی، ممند سالاریفرانسه2009ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
Evaluation of Hazards Resulting from Avalanche fall and ways of prevention by using RS, GIS (case study: Pass Obato in Main Road Saqez – Diwandareh)دکتر محسن احد نژاد، هیمن شهابی، علی پیروتیچین2009ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
Comparison of Boolean, Index Overlay and Fuzzy Logic Methods for Data Integration in Hazardous Material Disposal Center Sittingخلیل ولیزاده کامران-هیمن شهابیاستانبل ترکیه2008ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
کاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)در ارزیابی مخاطرات طبیعی ناشی از سيلاب حوضه های آبریز در ارتباط با شهر (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سقز در شمال استان کردستان)هيمن شهابي، عثمان رحیمی، مسعود علایی و سید محمد حسینیدانشگاه تربیت مدرس تهران1389ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
بررسي فاکتورهاي مؤثر در مکانيابي ايستگاه¬هاي امداد و نجات جاده سقز - سنندج با استفاده از مدل ترکيب خطي وزين (WLC)هیمن شهابی-دکتر سعید خضری-هادی نیریتهران1387ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
مديريت بحران و برنامه ريزي براي كاهش مخاطرات و آسيبهاي محيطيهیمن شهابی، ایوب ذوقیدانشکده جغرافیای دانشگاه تهران1387ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
اکوتوريسم و ارزيابي توانهاي طبيعي و اكولوژيكي استان كردستان براي توسعه آنهیمن شهابی، ایوب دوقیدانشکده جغرافیای دانشگاه تهران1387ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
افتخارات (جشنواره‌ها/ مسابقات/ المپيادهاي علمي معتبر):
پروژه‌هاي پژوهشي:
تأليفات:
اختراعات/ اكتشافات:
تعداد افراد آن لاين: 213   تعداد بازديدكنندگان سايت: 12850945