يكشنبه 12 مهر 1394
   
 
Skip Navigation Links
  بازگشت بازگشت
نام و نام خانوادگي: هيمن شهابي
نام پدر: عبدالله
مقطع تحصيلي: دكتري تخصصي
رشته تحصيلي: سنجش از دور و GIS
پست الكترونيكي: himanshahabi [at] gmail.com
مقالات:
عنوان مقالهنويسندگانمحل انتشارسال انتشارنوع نشريه
طراحي پارک طبيعي با استفاده از شاخصهاي طبيعي، اجتماعي و اقتصاديدکتر کریم حسین زاده دلیر، هیمن شهابی، نعمت قاجری، هیوا شهابینشریه فضای جغرافیایی اهر1389داراي رتبه علمي پژوهشي
ارزيابي خطر زمين لغزش با استفاده ازتحليل سلسله مراتبي(AHP)دکتر علي اکبر شمسی پور، هیمن شهابی، ممند سالاری، محمد عباسینشریه محیط جغرافیایی1389داراي رتبه علمي پژوهشي
ارزيابي روند گسترش افقی شهر در حريم گسل¬هاي لرزه¬اي و مناطق خطرپذیر طبیعی و پیامدهای آندکتر محمود یزدانی، هیمن شهابی، ارسطو یارینشریه انجمن جغرافیایی1389داراي رتبه علمي پژوهشي
پهنه‌بندي خطر زمين لرزه با روش تحليل چند معياره فضائيهیمن شهابی، دکتر محمد حسین قلیزاده، دکتر هادی نیریمجله علمی-پژوهشی جغرافیا و توسعه1389داراي رتبه علمي پژوهشي
ارزيابي روشهاي تحليل سلسله مراتبي و ترکيب خطي وزني در مکان يابي محل دفن مواد زايد شهري با تاکيد بر عوامل ژئومورفيک (مطالعه موردي: شهر سقز)هیمن شهابی، مسعود علایی، سید محمد حسینی، عثمان رحیمینشریه آمایش1389داراي رتبه علمي پژوهشي
ارزیابی نقش عناصر اقلیمی بر تصادفات جاده ای به کمک سامانه اطلاعات جغرافیاییدکتر علی محمد خورشید دوست، هیمن شهابی، میرکامل حسینینشریه تحقیقات جغرافیایی1389داراي رتبه علمي پژوهشي
کاربرد منطق بولین و وزندهی افزودنی ساده در مکانیابی ژئومورفولوژیکی دفن مواد زاید شهری (مطالعه موردی: شهر سقز)دکتر محمد حسین رضایی مقدم، دکتر شهرام روستایی، هیمن شهابینشریه تحقیقات جغرافیایی اصفهان1389داراي رتبه علمي پژوهشي
ژئوتوريسم ، رويکردي نو در بهره گيري از جاذبه هاي ژئومورفولوژيکيدکتر مریم بیاتی خطیبی- هیمن شهابی-هانا قادری زادهمجله فضای جغرافیایی1388داراي رتبه علمي پژوهشي
نقش فعاليتهاي انساني در تغييرات کاربري اراضي شهري با استفاده از سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافياييسید محمد حسینی، هیمن شهابی، علی پیروتیدانشگاه آزاد اسلامشهرمهرماه 138ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
Disaster Management Related With Drought Mitigation in Saqqez Watershed by Using GIS and Remote sensingهیمن شهابی، سیامند گرویسی، سید محمد حسینی، علی پیروتیدانشگاه آزاد اسلامشهرمهر ماه 13ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در ارزيابي خطر زمین لرزه در مناطق شهریهیمن شهابی- علی پیروتیدانشگاه تربیت مدرس تهرانمهر ماه 13ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
شهر و هويت شهريدکتر ابوالفضل مشكيني، ایوب ذوقی، هیمن شهابیهمدانمرداد ماه ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
كنترل مخاطرات سيلابهاي شهري با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)هیمن شهابی-چیا نیازیدانشگاه تهرانخرداد 1388ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
پهنه بندي خطر وقوع زمين لغزش با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايی (GIS) در حوضه سد قشلاقدکتر شهرام روستایی، هیمن شهابی، لقمان رحیمیگرگان-پردیس علوم کشاورزی و منابع طبیعیتیرماه 138ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در شبیه سازی مسیرهای ممکنه فرار از صحنه جرمهیمن شهابی، چیا نیازی، ایوب ذوقیسازمان صدا و سیماتیر ماه 13ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
بررسي فاكتورهاي مؤثر در مكانيابي ايستگاههاي امداد و نجات جاده سقز -سنندجهیمن شهابی- چیا نیازیسازمان نقشه برداری کشوراسفند ماه ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
مدیریت بحران خشکسالی در استان کردستانهیمن شهابی، چیا نیازی، علی پیروتیمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهاناردیبهشت مارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی تحلیل تغییرات کاربری اراضیهیمن شهابی، چیا نیازی، ایوب ذوقی، حمزه علی محمدیسازمان جغرافیایی نیروهای مسلحآذر ماه 13ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
(GIS) مكان يابي پاركينگ هاي شهري با استفاده از الگوريتم هاي سيستم اطلاعات جغرافيايينعمت قاجری، هیمن شهابیسازمان جغرافیایی نیروهای مسلحآذر ماه 13ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
ر ارزيابي گسترش شهر در حريم گسلهاي لرزهاي كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)هیمن شهابی، نعمت قاجریسازمان جغرافیایی نیروهای مسلحآذر ماه 13ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
مديريت بحران و برنامه ريزي براي كاهش مخاطرات و آسيبهاي محيطيایوب ذوقی، هیمن شهابیدانشکده جغرافیای دانشگاه تهرانآبان ماه 1ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
اکوتوريسم و ارزيابي توانهاي طبيعي و اكولوژيكي استان كردستان براي توسعه آنهیمن شهابی، ایوب ذوقیدانشکده جغرافیای دانشگاه تهرانآبان ماه 1ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
Geotourism Assessment of Sahoolan water cave in North West of Iran with emphasis on geomorphologic attractionsهیمن شهابی، محمد حسینی، مسعود علایی، عثمان رحیمی، بهزاد وثوقیترکیه2010ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
DISASTER MANAGEMENT OF FLOODING BASIN BY USING GISدکتر خلیل ولیزاده کامران، هیمن شهابی، علی پیروتیترکیه2010ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
Natural disasters evaluation of landslide hazard by using Fuzzy logicدکتر خلیل ولیزاده کامران، هیمن شهابی، علی پیروتیترکیه2010ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
Sitting waste disposal place Saqqez in natural hazards by using Boolean and fuzzy logicهیمن شهابی، عثمان رحیمی، مسعود علایی، محمد حسینیزاهدان2010ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
Evaluation of climatic factors of architecture and urbanism warm and dry areas (Case study: Yazd)هیمن شهابی، محمد حسینی، مسعود علایی، عثمان رحیمیزاهدان2010ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
Determining the Best method of Stability Landslide by Using of Dss (Case Study: landslide in Hasan Salaran, Kurdistan province in Iran)دکتر شمسی پور، هیمن شهابی، ممند سالاریفرانسه2009ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
Necessities of GIS Usage in Urban water Managementدکتر خلیل ولیزاده کامران، هیمن شهابی، چیا نیازیپاریس، فرانسه2009ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
Intra-city Green Area Monitoring of Saqqez City via Remote Sensingدکتر متین فر، هیمن شهابی، مجید شادمان، هدایت هاشمیچین2009ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
Evaluation of Hazards Resulting from Avalanche fall and ways of prevention by using RS, GIS (case study: Pass Obato in Main Road Saqez – Diwandareh)دکتر محسن احد نژاد، هیمن شهابی، علی پیروتیچین2009ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
Site selection of waste disposal in saqqez cityدکتر محسن احد نژاد، هیمن شهابی، علی پیروتیچین2009ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
Comparison of Boolean, Index Overlay and Fuzzy Logic Methods for Data Integration in Hazardous Material Disposal Center Sittingخلیل ولیزاده کامران-هیمن شهابیاستانبل ترکیه2008ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
کاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) در شبيه سازي سيلاب رودخانه در نتيجه تغيير کاربري اراضي شهريهیمن شهابی، مسعود علایی، عثمان رحیمی، محمد خسینیسازمان نقشه برداری، تهران1389ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی تغییرات کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهر بوکان در استان آذربایجان غربی)نعمت قاجري 1، علي کريم پور کوچک عليا2 ، آزاد محمدپور3، محمد رضا حميديه4 هیمن شهابی5سازمان نقشه برداری، تهران1389ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
مطالعات زيست محيطي و ژئومورفولوژيکي در جهت يافتن محل مناسب براي دفن زباله هاي شهري با استفاده از مدلهاي GIS*هيمن شهابي1، عثمان رحيمي2 ، مسعود علايي3، سيد محمد حسيني4 ، سيامند گرويسي5دانشگاه آزاد همدان1389ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
بررسي پيامد هاي زيست محيطي گسترش و توسعه بي رويه مناطق شهري با استفاده از فناوري سنجش از دور ( مطالعه موردي: شهرستان بوکان)علي کريم پور کوچک عليا، نعمت قاجري، هيمن شهابي، محمد رضا حميديه، آزاد محمدپور، هوشيار کاظمي راددانشگاه آزاد همدان1389ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
شناسایی نقاط مخاطره آمیز به منظور مکانیابی ایستگاههای امداد و نجات جاده ای با استفاده از مدلهای GISهیمن شهابی، نعمت قاجري، علي کريم پور کوچک عليا، محمد رضا حميديه، آزاد محمدپوردانشگاه آزاد اردستان-اصفهان1389ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
کاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)در ارزیابی مخاطرات طبیعی ناشی از سيلاب حوضه های آبریز در ارتباط با شهر (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سقز در شمال استان کردستان)هيمن شهابي، عثمان رحیمی، مسعود علایی و سید محمد حسینیدانشگاه تربیت مدرس تهران1389ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
كنترل مخاطرات سيلابهاي شهري با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافياييهیمن شهابی-چیا نیازیدانشگاه تهران1388ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
پايش خشکسالي با استفاده از شاخص SPI (مطالعه موردي: استان کردستان)هیمن شهابی-چیا نیازی-کاوه محمدپوردانشگاه آزاد رشت1388ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
کاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي(GIS) دركنترل سيلابهاي شهري(مطالعه موردي بخش شمالي استان تهران)دکتر شهرام روستایی-هیمن شهابی-ایوب ذوقی-هیوا شهابیدانشگاه زابل1387ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
ارزيابي خطر ناشي از سقوط بهمن و راههاي پيشگيري از آن با استفاده از تكنيكهاي سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي(RS&GIS)دکتر محمد حسین رضایی مقدم-هیمن شهابی-هیوا شهابیدانشکده فنی دانشگاه تهران1387ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
استفاده از سيستم پشتيباني تصميم‌گيري در كاهش خسارات تندسيلابهاي شهري ( مطالعه موردي سيستم هشدار سيل بخش الموت استان قزوين )دکتر محمد حسین رضایی مقدم-هیمن شهابی-هیوا شهابیدانشکده فنی دانشگاه تهران1387ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
بررسي فاکتورهاي مؤثر در مکانيابي ايستگاه¬هاي امداد و نجات جاده سقز - سنندج با استفاده از مدل ترکيب خطي وزين (WLC)هیمن شهابی-دکتر سعید خضری-هادی نیریتهران1387ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
بررسي مسائل زيست محيطي درياچه زريوارهیمن شهابیدانشگاه تهران1387ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
کاربرد تصاوير روزانه سنجنده MODIS در توليد نقشه پوشش گياهي در مقياس 1:50000 درهیمن شهابی1 ، خلیل ولیزاده کامران2 و هیوا شهابی3دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت1387ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
تعيين سطح زير کشت محصول سيب زميني در شهرستان سقز با استفاده از سري زماني تصاوير IRS P6 در سال 1386خلیل کامران وليزاده1، لقمان رحيمي2 ، هيمن شهابي3 ، هيوا شهابي4دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت1387ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
مديريت بحران و برنامه ريزي براي كاهش مخاطرات و آسيبهاي محيطيهیمن شهابی، ایوب ذوقیدانشکده جغرافیای دانشگاه تهران1387ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
اکوتوريسم و ارزيابي توانهاي طبيعي و اكولوژيكي استان كردستان براي توسعه آنهیمن شهابی، ایوب دوقیدانشکده جغرافیای دانشگاه تهران1387ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
کاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در طراحي پارک طبيعيهیمن شهابی،نعمت قاجری، هیوا شهابیدانشگاه کردستان1387ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از داده های ماهواره IRS-IDهیمن شهابی، خلیل ولیزاده کامراندانشگاه کردستان1387ارائه پوستر در همايش/ سمينار/ كنگره
افتخارات (جشنواره‌ها/ مسابقات/ المپيادهاي علمي معتبر):
پروژه‌هاي پژوهشي:
تأليفات:
اختراعات/ اكتشافات:
تعداد افراد آن لاين: 77   تعداد بازديدكنندگان سايت: 8286819