دوشنبه 18 آذر 1398
   
 
هيأت امناء باشگاه

 

بر اساس مفاد اساسنامه مصوب باشگاه، اعضاي هيأت امناي باشگاه شامل هستند بر:

- رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، به عنوان رئيس هيأت امناء

- رئيس باشگاه، به عنوان دبير هيأت امناء

- چهار نفر از معاونين دانشگاه آزاد اسلامي، بر اساس سمت

- يك نفر از هيأت سه نفره تشهيص صلاحيت تشكلهاي اسلاي، سياسي به انتخاب رئيس دانشگاه

- شش نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و معبمان كشور يا ساير افراد صاحب نظر، به انتخاب رئيس دانشگاه

تعداد افراد آن لاين: 17   تعداد بازديدكنندگان سايت: 14012141