شنبه 25 مرداد 1399
   
 
هيأت امناء باشگاه

 

بر اساس مفاد اساسنامه مصوب باشگاه، اعضاي هيأت امناي باشگاه شامل هستند بر:

-

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، به عنوان رئيس هيأت امناء
 

-

رئيس باشگاه، به عنوان دبير هيأت امناء
 

 

-

چهار نفر از معاونين دانشگاه آزاد اسلامي، بر اساس سمت
 

 

-

يك نفر از هيأت سه نفره تشهيص صلاحيت تشكلهاي اسلاي، سياسي به انتخاب رئيس دانشگاه
 

 

 

- شش نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و معبمان كشور يا ساير افراد صاحب نظر، به انتخاب رئيس دانشگاه
 
 

 

تعداد افراد آن لاين: 10   تعداد بازديدكنندگان سايت: 14316982