شنبه 25 مرداد 1399
   
 
برنامه همايش‌ها

 

توسط واحدهای تابعه باشگاه در دانشگاه آزاد اسلامي، همايشهای مختلفی به صورت يك روزه يا چند روزه و در سطوح مختلف برای اعضای باشگاه در همان واحد، براي اعضای هيأت علمی و دانشجويان در سطح منطقه و يا به صورت ملی در سطح كشور، تعريف و پس از تصويب به مورد اجرا گذاشته مي شوند. ضمن اينكه تلاش می شود تا حداقل سالی يك همايش بين المللی نيز توسط يكی از واحدها به مورد اجرا گذاشته شود.

در اين همايش ها، مطابق با روش متداول در كشور، پس از فراخوان، مقالات علمی دريافت شده توسط اعضای هيأت علمی صاحب نظر مورد بررسي و ارزيابی قرار گرفته و بهترين مقالات برای ارائه به صورت شفاهی و پوستر انتخاب می شوند. همه صاحب نظران اعم از اعضاء باشگاه، دانشجويان غير عضو و به ويژه از طرف اعضای هيأت علمی صاحب نظر مرتبط با موضوع همايش، برای ارائه مقالات به اين همايشها دعوت می شوند. اطلاعات مربوط به همايشهای منطقه ای، ملی و بين المللی در سايت باشگاه، قابل رؤيت علاقمندان می باشد.

تعداد افراد آن لاين: 17   تعداد بازديدكنندگان سايت: 14317001