شنبه 25 مرداد 1399
   
 چشم انداز 1404:

باشگاهي كارآفرين و فعال در تربيت و تعليم جوانان مستعد، پژوهشگر و نخبه كشور؛ فراهم ساز زمينه هاي رشد و بالندگي اعضاء؛ برخوردار از مجموعه كاملي از برنامه های مدون، جامع و هماهنگ در زمينه هاي آموزشی، فرهنگی، پژوهشی، کارآفرینی و حمایتی

تعداد افراد آن لاين: 15   تعداد بازديدكنندگان سايت: 14316994