سه‌شنبه 1 آبان 1397
   
 
Skip Navigation Links
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد بوئین زهرا
  • چاپ مقاله عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد آقای آرش لله گانی با عنوان: “Syntheses and structural characterization of Cu(II) and Mn(II) coordination polymers with the neutral flexible bidentate N-donor ligands " در نشریه ISI(WOS) با عنوان: Inorganica Chimica Acta دارای ایمپکت فاکتور 1.85
  • چاپ مقاله اعضا باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد آقایان مجید غضنفرپور، سید محمود موسوی و خانم فروغ براتبا عنوان: “Regioselective synthesis of 1,4-oxathiane derivatives via multicomponent reaction " در نشریهISI(WOS) با عنوان: Helvetica Chimica Acta دارای ایمپکت فاکتور 1.11
  • چاپ مقاله اعضا باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد آقای مجید غضنفرپورو خانم فروغ براتبا عنوان: “Novel Catalytic Three Component Reaction between Terminal alkyne, Sulfonyl azide, and O-Methyl Oximes " در نشریهISI(WOS) با عنوان: Synlett دارای ایمپکت فاکتور 2.151
  • چاپ 5 مقاله رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد، آقای دکتر مهدی خلجدر نشریاتISI(WOS) که در 25 درصد اول رتبه بندی شیمی دنیا قرار دارند با عناوین: SYNLETT, RSC Advances, Journal of Molecular Structure, Inorganica Chimica Acta, Helvetica Chimica Acta
تاريخ درج خبر:  21/06/1396
تعداد افراد آن لاين: 54   تعداد بازديدكنندگان سايت: 13278339