جمعه 3 خرداد 1398
   
 
Skip Navigation Links
اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اهواز
 • پذیرش 33 تن از متقاضیان واجد شرایط عضویت در سال جاری در باشگاه این واحد تا کنون.
 • برگزاری سمینار علمی- تخصصی نیم روزه " بحران های زیست محیطی " با تدریس سرکار خانم دکتر سیما سبزعلی پور و سرکار خانم دکتر آزیتا کوشافر و حضور اعضای باشگاه واحد و دانشجویان فعال.

 • تسویه طرح پژوهشی با عنوان " مقايسه فركانس هاي اصلي مخازن استوانه اي و مستطيلي به روش آيين نامه اي با روش اجزاء محدود" که توسط آقای محسن یزدانیان اجرا گردید.
 • تسویه طرح پژوهشی با عنوان " استفاده از تفاله چاي جهت حذف فلزات كادميوم و سرب از محلول هاي آبي" که توسط آقای صادق قاسمی اجرا گردید.
 • طرح پژوهشی با عنوان " بررسي اثر شرايط محيطي بر تركيبات شيميايي در دو گونه آويشن" که توسط آقای مهدی رحیمی اجرا گردید با ارایه گزارش نهایی در ردیف طرح‌های در انتظار تسویه حساب قرار گرفت.
 • طرح پژوهشی با عنوان " ارزيابي تنوع ژنتيكي توده هاي مختلف اسفرزه" که توسط آقای مهدی رمضانی اجرا گردید با ارایه گزارش نهایی در ردیف طرح‌های در انتظار تسویه حساب قرار گرفت.
 • چاپ دو مقاله توسط خانم لیلا فارسی با عناوین" نگاه حقوقی در حمایت از محیط بانان " و " بررسی منحنی های آمبروترمیک در تفسیر پدیده خشکسالی مطالعه موردی شهر رامهرمز طی سال های 2014-1995 " در همایش ملی محیط زیست، منابع طبیعی، کشاورزی و انرژی پاک.
 • چاپ مقاله توسط آقای امید بهروزی نسب با عنوان" درمان های سنتی بیماری نیوکاسل پرندگان " در همایش ملی کاربرد داروهای طبیعی و گیاهی در دامپزشکی.
 • چاپ مقاله توسط آقای امید بهروزی نسب با عنوان" آیا گوشت مرغ صنعتی، غذایی طیّب و پاک است؟ " در همایش ملی دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی (با محوریت غذای سالم).
 • چاپ مقاله توسط خانم فرزانه ابوالفتحی با عنوان" تأثیر تمرین حاد هوازی بر سطوح آنزیم های ترانس آمیناز کبدی زنان دیابتی نوع دو " در همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد سلامت، نشاط اجتماعی، کار آفرینی و قهرمانی.
 • چاپ دو مقاله توسط آقای صادق قاسمی با عناوین" بیوجذب فلز سنگین سرب از محلول های آبی بوسیله تفاله چای به عنوان یک جاذب ارزان قیمت " و " بررسي تغييرات منطقه اي بارش سالانه استان خوزستان با كاربرد روش زمين آماري كریجينگ مبتني بر GIS" در همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی.
 • چاپ سه مقاله توسط آقای علیرضا کریمی با عناوین" مقایسه خود اثر مندی اجتماعی، تحصیلی و هیجانی در دانش آموزان تیزهوش و عادی " و " مقایسه سرزندگی در مادران کودکان کم توان ذهنی با و بدون نشانگان دان " و " مقایسه کیفیت زندگی در پدران کودکان با و بدون معلولیت جسمی حرکتی " در کنفرانس بین المللی نوآوری اخیر در روانشناسی.
 • انتشار کتاب توسط آقای علیرضا کریمی با عنوان" انگیزش" در مجله " شیلات "در انتشارات کدیور.
 • انتشار کتاب توسط آقای محمد غریب شاهی با عنوان" الکترواستاتیک و الکترومغناطیس: مقدماتی تا پیشرفته " در انتشارات آوند اندیشه.
 • چاپ مقاله توسط آقای محسن چراغی زاده با عنوان"Photovoltaic and photo detector performance of metal telluride nanowires grown by a simple CVD method " در مجله "Journal of Material science- Material in Electronics "با رتبه ISI-WOS و ضریب تاثیر معادل 79/1.
 • چاپ مقاله توسط آقایان محسن چراغی زاده و فرهاد نیک نیا با عنوان"The effect of tin sulfide quantum dots size on photo catalytic and photovoltaic performance " در مجله "Materials Chemistry and Physics "با رتبه ISI-WOS و ضریب تاثیر معادل 1/2.
 • چاپ مقاله توسط خانم پیوند مکتبی با عنوان"Studying Bacillus cereus’s ability to biodegrade crude oil in hot areas " در مجله " Petroleum Science and Technology"با رتبه ISI-WOS و ضریب تاثیر معادل 41/0.
 • چاپ مقاله توسط آقایان عادل نجفی مرغملکی و علی براتی هارونی با عنوان" An accurate RBF-NN model for estimation of viscosity of Nano fluids " در مجله "Journal of Molecular Liquids "با رتبه ISI-WOS و ضریب تاثیر معادل 74/2.
 • چاپ مقاله توسط آقایان عادل نجفی مرغملکی و علی براتی هارونی با عنوان" Implementing a PSO-ANFIS model for prediction of viscosity of mixed oils " در مجله " Petroleum Science and Technology "با رتبه ISI-WOS و ضریب تاثیر معادل 41/0.
 • چاپ مقاله توسط آقایان عادل نجفی مرغملکی و علی براتی هارونی با عنوان" Impact of gas impurities on CO2 mole fraction: Application in carbon capture and storage (CCS) processes " در مجله "International Journal of Greenhouse Gas Control "با رتبه ISI-WOS و ضریب تاثیر معادل 06/4.
 • چاپ مقاله توسط آقایان عادل نجفی مرغملکی و علی براتی هارونی با عنوان" ANFIS modeling of ionic liquids densities " در مجله "Journal of Molecular Liquids "با رتبه ISI-WOS و ضریب تاثیر معادل 74/2.
 • چاپ مقاله توسط خانم تینا نقدی با عنوان"Carbon quantum dots originated from chitin nano fibers as a fluorescent chemoprobe for drug sensing " در مجله " Journal of Industrial and Engineering Chemistry "با رتبه ISI-WOS و ضریب تاثیر معادل 17/4.
 • چاپ مقاله توسط آقای محمد خیاط با عنوان" بررسی اثر تاریخ هاي مختلف کاشت بر عملکرد، شاخص حرارتی روزانه و صفات فنولوژیکی ژنوتیپ هاي کلزا در اقلیم گرم و خشک " در مجله " پژوهش هاي به زراعی "با رتبه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی.
 • چاپ مقاله توسط آقای یعقوب کمایی زاده با عنوان" تحلیل استراتژي هاي توسعۀ اکوتوریسم پایدار در تفرجگاه هاي پیرامون شهري با استفاده از رهیافت ترکیبی SWOT- ANP مطالعه موردي: درة کنگ " در مجله " آمایش جغرافیایی فضا "با رتبه علمی پژوهشی وزارتین.
 • چاپ مقاله توسط آقای مهدی رمضانی با عنوان" بررسی تجزیه علیت و همبستگی اثر الگو و تراکم کاشت بر دو رقم کلزا " در مجله " پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی "با رتبه علمی پژوهشی وزارتین.
 • چاپ مقاله توسط آقای محمد ولایت زاده با عنوان" مقایسه ترکیبات بافت عضله ماهی شلج (Aspius vorax) و حمری (Carasobarbus luteus) رودخانه کرخه استان خوزستان " در مجله " پژوهش های علوم و فنون دریایی "با رتبه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی.
 • چاپ مقاله توسط آقای محمد ولایت زاده با عنوان" ارزیابی خطر فلز جیوه ناشی از مصرف ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) " در مجله " بهداشت مواد غذایی "با رتبه علمی پژوهشی وزارتین.
 • چاپ مقاله توسط آقای محمد ولایت زاده با عنوان" شناسایی ساختار جمعیت کفزیان رودخانه آبگرمه صالح آباد استان ایلام " در مجله " شیلات "با رتبه علمی پژوهشی وزارتین.

   

 • چاپ مقاله توسط آقای سید مسعود حسینی با عنوان" Nest-site selection and breeding success of the semi-desert bird, Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus, in relation to plant structure of Ziziphus nummularia " در مجله " Journal of AVIAN BIOLOGY RESEARCH "با رتبه ISI-WOS و ضریب تاثیر معادل 82/0.
 • چاپ مقاله توسط آقای محسن یزدانیان با عنوان" Investigating Efficiency of Shot Crete for Retrofitting Masonry Buildings " در مجله " Journal of Rehabilitation in Civil Engineering"با رتبه ISI-Listed علمی پژوهشی وزارتین.
 • چاپ مقاله توسط آقایان محسن یزدانیان و صادق قاسمی با عنوان" Study on Fundamental Frequencies of Cylindrical Storage Tanks Obtained from Codes and Finite Element Method "در مجله "Civil Engineering Infrastructures Journal" با رتبه ISI-Listed و علمی پژوهشی وزارتین.
 • چاپ مقاله توسط خانم ها رضوان سروش نیا و هدی کریمی با عنوان" Assessment of Heavy Metal Contamination in Surface Soils of Ahvaz IV Industrial Estate, Khuzestan Province, Iran. "در مجله " Iranian Journal of Health Sciences" با رتبه علمی پژوهشی وزارتین.
 • چاپ مقاله توسط آقای مهدی نیکو با عنوان" Hybrid Metaheuristic-Neural Assessment of the Adhesion in Existing Cement Composites " در مجله "Coatings "با رتبه ISI-WOS و ضریب تاثیر معادل 17/2.
 • چاپ مقاله توسط آقای مهدی نیکو با عنوان" Estimation of fundamental period of reinforced concrete shear wall buildings using self-organization feature map " در مجله " Structural Engineering and Mechanics "با رتبه ISI-WOS و ضریب تاثیر معادل 11/1.
 • چاپ مقاله توسط آقایان محسن چراغی زاده و فرهاد نیک نیا با عنوان" Broad Spectral Response of Se-Doped SnS Nanorods Synthesized through Electrode position "در مجله " ChemElectroChem" با رتبه ISI-WOS و ضریب تاثیر معادل 13/4.
 • چاپ مقاله توسط آقایان علی عبیداوی، کامران دست افکن و محمد امین قدم دزفولی با عنوان" Insights into post-annealing and silver doping effects on the internal microstructure of ZnO nanoparticles through X-ray diffraction probe " در مجله " Solid State Sciences"با رتبه ISI-WOS و ضریب تاثیر معادل 81/1.
 • چاپ مقاله توسط خانم تینا نقدی با عنوان"Nano cellulose in Sensing and Bio sensing " در مجله "Chemistry of Materials"با رتبه ISI-WOS و ضریب تاثیر معادل 46/9.
 • چاپ مقاله توسط آقای مهدی رمضانی با عنوان Evaluation of Saffron Ecotypes for Stigma Yield and Yield Components Using Different Maternal Corm Weights " در مجله " Journal of Plant Physiology and Breeding "با رتبه علمی پژوهشی وزارتین.
 • چاپ مقاله توسط آقای علیرضا رستمی با عنوان Experimental assessment of a lysine derivative surfactant for enhanced oil recovery in carbonate rocks: Mechanistic and core displacement analysis " در مجله "Journal of Molecular Liquids " با رتبه ISI-WOS و ضریب تاثیر معادل 64/3.
 • چاپ مقاله توسط آقایان عادل نجفی مرغملکی و علی براتی هارونی با عنوان" On the prediction of interfacial tension (IFT) for water-hydrocarbon gas system " در مجله "Journal of Molecular Liquids "با رتبه ISI-WOS و ضریب تاثیر معادل 64/3.
 • چاپ مقاله توسط آقایان عادل نجفی مرغملکی و علی براتی هارونی با عنوان" A GEP based model for prediction of densities of ionic liquids " در مجله "Journal of Molecular Liquids "با رتبه ISI-WOS و ضریب تاثیر معادل 64/3.
 • چاپ مقاله توسط آقایان عادل نجفی مرغملکی و علی براتی هارونی با عنوان" An accurate CSA-LSSVM model for estimation of densities of ionic liquids " در مجله "Journal of Molecular Liquids "با رتبه ISI-WOS و ضریب تاثیر معادل 64/3.
 • چاپ مقاله توسط آقایان عادل نجفی مرغملکی و علی براتی هارونی با عنوان" Prediction of heat capacities of ionic liquids using chemical structure based networks " در مجله "Journal of Molecular Liquids "با رتبه ISI-WOS و ضریب تاثیر معادل 64/3.
 • چاپ مقاله توسط آقایان عادل نجفی مرغملکی و علی براتی هارونی با عنوان" Predictive model based on ANFIS for estimation of thermal conductivity of carbon dioxide " در مجله "Journal of Molecular Liquids "با رتبه ISI-WOS و ضریب تاثیر معادل 64/3.
 • چاپ مقاله توسط آقای علیرضا رستمی با عنوان " Toward genetic programming (GP) approach for estimation of hydrocarbon/water interfacial tension " در مجله "Journal of Molecular Liquids " با رتبه ISI-WOS و ضریب تاثیر معادل 64/3.
 • چاپ مقاله توسط خانم انیسه جرفی با عنوان" بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و نیتروکسین بر عملکرد، شاخص های رشدی و فیزیولوژیکی هیبریدهای ذرت " در مجله " فیزیولوژی گیاهان زراعی "با رتبه علمی پژوهشی وزارتین.
 • چاپ مقاله توسط خانم نازلی دروگر با عنوان" اثرات فواصل آبیاري و مقادیر سوپر جاذب بر میزان انتقال مجدد کنجد در شرایط آب و هوایی حمیدیه " در مجله " پژوهش آب در کشاورزي "با رتبه علمی پژوهشی وزارتین.
 • چاپ دو مقاله توسط آقای یعقوب کمایی زاده با عنوان" تحلیل راهبرد های حمل و نقل پایدار شهری (مطالعه موردی کلانشهر اهواز) " و " ارزیابی شاخص های حمل و نقل و ارتباطات استان های ایران " در مجله " جاده "با رتبه علمی ترویجی وزارتین.
تاريخ درج خبر:  29/09/1396
تعداد افراد آن لاين: 79   تعداد بازديدكنندگان سايت: 13712189